İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
27 Mart 2015 - 00:00:00
11.07.2013 tarih 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in bir kısım bent ve ibarelerinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması hk.
 

DUYURU NO:2015/28

 

11.07.2013 tarih 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren"Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in bir kısım bent ve ibarelerininiptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan Danıştay 13. Dairesi'nin E.2013/3582 sayılı dosyasına kayıtlanan davada (Ek-1 Dava Dilekçesi) yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

 

Daire, sözü edilen 17.03.2014 tarihli kararında (Ek-2) Yönetmelik Değişikliği ile"Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik"in6. maddesinin 1. fıkrasına getirilen"Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde" ibaresinin,"anayasal güvence altında olan kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve kişisel bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkının bir yansıması olan aboneler/kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk söz konusu olduğunda, bu durumdan bilgilendirilme hakkının Kurum'un takdirine bırakılmasında hukuka uygunluk görülme"diği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı tesis etmişti.

 

Sözü edilen karar ile şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden bir risk olması durumunda işletmecinin, abone/kullanıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun takdiriyle bilgilendirilmesine engel olunmuştur.

 

Yürütmenin durdurulması kararına konu bir diğer husus,"Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik"indeğişen 11. maddesinin 3. fıkrasına getirilen"acil durum halleri ile"tümcesi olup, bu ibarenin"bu düzenleme öngörülebilirlikten uzak, sübjektif değerlendirmelere açık ve uygulamada farklı şekillerde uygulanmaya müsait olduğundan, hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerini sağlamaktan uzak olan düzenlemede hukuka uygunluk bulunma"dığı gerekçesiyle yürütülmesi durdurulmuştur.

 

Böylelikle abonelerin/kullanıcıların rızası olmaksızın konum verilerine -nerede bulunduklarına- ve kimlik bilgilerine, "acil durum halleri" tümcesi kullanılarak ulaşılması olanağı yargı kararı ile ortadan kaldırılmıştır.

 

Sözü edilen yargı kararında yürütmenin durdurulması talebimizin reddedildiği madde ve ibareler için itirazen başvurduğumuz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13.10.2014 tarih İtiraz No: 2014/441 sayılı kararıyla (Ek-3) Anayasa Mahkemesi'nin 26.07.2014 tarih 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.04.2014 günlü ve E.2013/122, K.2014/74 sayılı kararı uyarınca"…usul ve esasları yasada belirlenmeyen kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik hususların Yönetmelikle düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı…"gerekçesi ile Birliğimizin itirazının kabulü ile Yönetmeliğin dava konusu maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

Eki >>>

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza