İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Avukatlık Stajı Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1.maddesinde yer alan amaç doğrultusunda İzmir Barosu Avukat Stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer eğitimine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik 1136 sayılı yasanın 23, 95/2-9-15. maddeleriyle TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 19, 22 ve 25. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

İkinci Bölüm

Genel Olarak

Staj

Madde 3- Avukatlık Stajı ilk altı ayı adliye, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere iki bölümde yapılır. Stajyer staj süresinde avukatlık yasasına, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğine ve bu iç yönetmelik kurallarına uygun olarak eğitilir ve gözetilir.

Yanında Staj Yapılacak Avukat:

Madde 4- Stajın ikinci altı ayı, Avukatlık Kanununun 15. Maddesindeki koşulları taşıyan bir avukatın yanında yapılır.

Stajyerin avukat yanında staja başlaması için , yanında staj yapılacak avukat ara vermeksizin Baro'ya yazılı olarak başvuruda bulunur.

Avukat, stajyerini Avukatlık Yasası, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği ve bu iç yönetmelik hükümleri ile Baro Yönetim Kurulu ve SEM Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim çalışmalarına ve bu yönetmelikte belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür. Baro Başkanı, stajyerin avukat yanında staja başlaması sırasında bu hususları avukata yazılı olarak bildirir.

Bir avukat, yanına Avukatlık Yasasına, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 1. Maddesinde yazılı amaçlara ve 17. Maddesindeki koşullara uygun olarak yetiştirebileceği sayının üstünde stajyer alamaz.

Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro'ya iletmekte geciken, birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu süresinde, yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vermeyen, stajyerine gerekli yetişme olanakları sağlamayan ya da stajyeri stajla ilişkisi olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına geç katılmasına ya da hiç katılmamasına karşı önlem almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen aynı veya benzer davranışların sürmesi halinde Avukatlık Kanununun 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. Maddeleri doğrultusunda sözkonusu avukatların yanında staj yapılması engellenebilir.

Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile SEM Yürütme Kurulu üyeleri, adayın staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilirler.

Stajyerlerin Eğitimi

Madde 5- Stajyer avukat yanındaki stajı süresinde kesintisiz olarak staja devam etmek, duruşmalara avukatla birlikte girmek, avukat tarafından verilen mesleki işleri yapmak dava evrakını hazırlayıp düzenlemek zorundadır. Stajyer büroda, dosyaları inceler, eski ve yeni işler hakkında bilgi edinir, görgüsünü arttırır. Stajyer staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklar.

İzmir Barosu stajyer listesine kayıtlı stajyer avukatlar Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Stajı Yönetmeliği gereği Staj Eğitim Merkezinde toplam 120 saatlik eğitim çalışmasına katılmak zorundadırlar. Stajyer avukatlar ayrıca İzmir Barosu Adli Yardım Bürosunda ilgili yönetmelik çerçevesinde görev yapmak, baro yönetim kurulunca düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferanslara katılmakla da yükümlüdürler.

Üçüncü Bölüm

Staj Eğitim Merkezi

Görev

Madde 6- Staj Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmalarını sağlamak,

b) Stajyerler ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak,

c) Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek,

d) Stajyer-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

e) Stajyerlere ait bilgileri içeren stajyer formlarının SEM dosyasında toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak,

f) Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek

g) Staj tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek,

h) Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek,

i) Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek,

j) Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

k) Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek,

l) Altı ayda bir SEM'e ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

Örgütlenme

Madde 7- Staj işleri ve stajyer eğitimi bu yönetmeliğe göre oluşturulan Staj Eğitim Merkezi tarafından yürütülür. Staj Eğitim Merkezi; Yürütme Kurulu, Eğitim Kurulu, Stajyer Temsilcileri ile Eğitim Görevlilerinden oluşur.

A) Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Baro Yönetim Kurulunca her çalışma dönemi başında kendi üyeleri arasından belirleyeceği bir avukat ile Staj Eğitim Merkezi'nde kesintisiz iki yıldan beri görev yapan eğitim görevlileri arasından bu yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilecek Baro Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip altı avukat ve bu yönetmeliğin 7/C maddesinde belirtilen yöntemle seçilen üç stajyer temsilcisinden oluşur. Seçimle gelen avukatların görev süresi üç yıldır. Bunların üçte biri her yıl ocak ayı içinde aynı yöntemle yenilenir. Yeniden seçilmek olanaklıdır. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde bir ay içinde aynı yöntemle yerine yenisi seçilir ve seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

Yürütme Kurulu, Staj Eğitim Merkezinin tüm çalışmalarından birinci derecede sorumludur.

Yürütme Kurulunun görevleri:

a) Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulanmasını izlemek,

b) Bölüm başkanlarını eğitim görevlilerinin önerisi doğrultusunda atamak,

c) Stajın yasalara, yönetmeliklere ve meslek kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve stajyerin yetişme koşullarını denetlemek ve gerektiğinde ilgilileri uyarmak, bu konuda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

d) Merkezde görevlendirilecek personeli denetlemek,

e) Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak

f) Stajyerlerin talep ve şikayetlerini değerlendirerek, çözüm üretmek

g) Yönetmelikte verilen diğer işleri yapmak.

Yürütme Kurulu, Staj Eğitim Merkezinin çalışmalarından dolayı Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yürütme kurulu olağan olarak ayda en az iki kere toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanır ve önceden üyelere duyurulur. Kurul, kendi üyeleri arasından bir yazman seçer. Olağan ve olağanüstü toplantılarda 1136 sayılı Avukatlık Yasasının Baro Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantıda alınan kararlar bir tutanakla saptanır. Tutanakların birer örneği Baro Yönetim Kuruluna gönderilir ve asılları beş yıl süre ile saklanır.

B) Eğitim Kurulu

Eğitim Kurulu, Yürütme Kurulu ile bölüm başkanları ve stajyerlerin kendi aralarından ayrıca seçecekleri üç stajyer avukatın katılmasıyla oluşur.

Eğitim Kurulu, Yürütme Kurulunun çağrısıyla toplanır. Çalışma takvimi ve çalışma programının belirlenmesi, eğitim görevlilerinin seçimi konularında ve Eğitim Merkezinin genel işleyişi ile ilgili olarak yürütme kuruluna önerilerde bulunur. Dersler, ders konuları ve ayrıştırmayı karara bağlar.

C ) Stajyer Temsilcileri

Yürütme ve Eğitim kurullarında bulunacak stajyer temsilcileri ocak ayı içinde, Baro Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte İzmir Barosuna kayıtlı stajyerler tarafından gizli oyla dört asil, dört yedek olmak üzere seçilir. Seçim Baro Yönetim Kurulunun gözetiminde yapılır.

Temsilcilerden hangilerinin Yürütme ve Eğitim Kurullarında görev alacakları kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. Stajyer temsilciliği temsilcinin staj bitim belgesi alması ile sona erer.

Stajyer Temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda Yürütme Kuruluna öneri götürmekle ödevlidirler.

Madde 8- Yürütme Kuruluna eğitim görevlileri arasından seçilecek üyeler için her yıl ocak ayının ilk haftası içinde Yürütme Kurulunun belirleyeceği bir tarihte SEM'de görevli eğitim görevlileri toplanarak seçilme yeterliliğine sahip eğitim görevlileri listesinden boşalacak üye sayısı kadar ismi işaretlemek suretiyle gizli oyla aday gösterirler. Sonuç bir tutanakla Baro Yönetim Kuruluna iletilir. Baro Yönetim Kurulu, gösterilen adaylardan, oy sıralamasına göre, boşalacak üyeliğin iki katı aday arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla üye seçimini tamamlar.

Eğitim Görevlileri ve Bölüm Başkanları:

Madde 9- Eğitim Görevlileri, avukatlar, yargıçlar, savcılar ve üniversite öğretim elemanları ile bu görevlerden emekli olmuş olanlar arasından ilgili bölüm başkanının görüşü alınarak Yürütme Kurulunca belirlenir.

10. maddede belirtilen hukuk dallarında görev alan eğitim görevlileri kendi aralarından bir Bölüm Başkanı seçerek Yürütme Kuruluna bildirir. Bölüm Başkanının seçimle belirlenemediği hallerde Yürütme Kurulu ilgili bölümdeki eğitim görevlileri arasından bir Bölüm Başkanı seçer. Bölüm Başkanları, o bölümün eğitim malzemelerinin sağlanmasından derslerin eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Bölümler

Madde 10- Seminer alanları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a. Avukatlık Hukuku

b. Anayasa Hukuku

c. İnsan Hakları Hukuku

d. Türk Medeni Hukuku

e. Borçlar Hukuku

f. Ticaret Hukuku

g. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

h. İdare ve Vergi Hukuku

i. Hukuk Yargılaması, İcra ve İflas Hukuku

j. Ceza Hukuku ve Yargılaması

Seminer konularının ayrıştırılması (müfredatı) bölüm başkanları tarafından ilgili eğitim görevlilerinin katkısıyla hazırlanır ve eğitim kurulunca benimsenerek kesinleşir.

Seminer çalışmalarının tümüyle uygulamaya yönelik olması ve adayların aktif olarak çalışmalara katılmaları esastır.

Seminer Düzeni ve Eğitim Takvimi

Madde 11- Adaylar bu yönetmelikte düzenlenen zorunlu ve seçimlik seminer konularını izlemekle yükümlüdürler.

Zorunlu seminerler Avukatlık Hukuku alanından, seçimlik seminerler diğer hukuk dallarından eğitim kurulunca belirlenir. Stajyerler, almak istedikleri seçimlik konuları staja başlarken Yürütme Kuruluna bildirirler.

Eğitim yılı adli yılın ilk pazartesi günü başlar ve hafta içinde toplam 210 iş gününden, hafta sonunda 42 günden oluşur.

Seminerlere Devam

Madde 12- Her aday, staj süresi içinde 60 saat zorunlu, 60 saat seçimlik olmak üzere toplam 120 saat (yüksek lisans nedeniyle seçimlik seminerlerden bağışık tutulanlar 60 saat) seminer izlemek zorundadır. Bir oturuma katılamayan aday Yürütme Kurulunca belirlenecek bir programla katılmadığı oturumu telafi eder. Başka barodan nakil geldiği için 120 saatlik süreyi doldurması olanaksız olan adayların durumu Yürütme Kurulunca değerlendirilir ve izlemek zorunda oldukları seminer sayısı stajın kalan bölümü oranında indirilir.

Birinci fıkrada düzenlenen 60 saatlik seçimlik seminerlerin 12 saatlik bölümünü karşılamak üzere her aday bir staj tezi hazırlamakla yükümlüdür. Tez çalışmaları stajyerin yanında staj yaptığı avukatın danışmanlığında yürütülür. Tez konusu aday ile danışman tarafından birlikte saptanır. Tezin staj bitiminden iki ay önce incelenip değerlendirilmek üzere SEM Yürütme Kuruluna teslimi zorunludur. Yürütme Kurulu tezle ilgili bir yönerge hazırlayarak adaylara duyurur.

Yüksek lisans yapmış veya yapmakta olan adaylar, seçimlik seminerleri almak ve tez hazırlamaktan bağışıktırlar. Bu durumda olanların eğitimlerinin 60 saatini yüksek lisans eğitimi sırasında aldıkları kabul edilir.

Staj Konferansları:

Madde 13- Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu, zorunlu ve seçimlik alanlar için ayrı ayrı 6 kredi/saati geçmemek üzere kredilerin bir kısmının staj konferanslarıyla tamamlanmasına karar verebilir. Bu konferanslar, gerektiğinde söyleşi, panel vb biçiminde düzenlenir ve bir yıllık konferans programı Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra eğitim yılı başında adaylara ve Baro üyelerine duyurulur. Yürütme kurulu zorunlu durumlarda programda değişiklik yapabilir.

Zorunlu kredileri tamamlamak üzere düzenlenen konferanslar bilim, felsefe, sanat, edebiyat, iletişim gibi alanlarda adaylara yararlı olabilecek kişilerin katılımıyla yapılır. Seçimlik kredilerin tamamlanması için düzenlenen konferansların birikim ve deneyimleriyle adaylara katkı sağlayacak hukukçular tarafından verilmesine özen gösterilir.

Bu konferanslara devam, adayların katılacakları konferansları seçmeleri gibi konular Yürütme Kurulunca kararlaştırılır.

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi

Madde 14- Yürütme Kurulu bu yönetmeliğin 4.maddesinde düzenlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya Staj Eğitimi Bitirme Belgesi verir. Bu belge yönetim kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur.

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi alan stajyerler çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulunca ödüllendirilebilir. Hangi çalışmanın ne şekilde ödüllendirileceğine, Yürütme Kurulunun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu karar verir.

Dördüncü Bölüm

Stajın Sona Ermesi

Değerlendirme

Madde 15- Stajyerin dosyasında ilk altı aylık adliye stajının tamamlandığını ve yanında staj yapılan avukat tarafından ilk üç ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda, kesin olarak staj durumunu, stajın kesintisiz yapılmış olduğunu, adayın meslek bilgisi ve ahlaki durumunu kapsayan raporlar ile Staj Eğitimi Bitirme Belgesi bulunan stajyere Staj Bitim Belgesi verilmesi Yürütme Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir.

Staj Bitim Belgesi

Madde 16- Baro Yönetim Kurulu, staj süresinin dolmasından ve kesin raporun verilmesinden sonra Yürütme Kurulu tarafından staj bitim belgesi verilmesi önerisini izleyen ilk toplantısında, stajyerin staj dosyasını, staj sırasında mahkeme ve savcılığın verdiği raporlar ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlar ve Yürütme Kurulunca düzenlenen diğer belgeleri inceler. Raporları, görüşme tutanağını, staj dosyasındaki belgeleri yeterli gören Yönetim Kurulu stajyerin avukatlık stajını tamamladığına ve staj bitim belgesi alabileceğine karar verir.

Stajın Uzatılması

Madde 17- Mahkeme ve savcılık raporlarıyla yanında staj yapılan avukat raporlarında yetersiz olduğu belirtilen ya da bu İç Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim çalışmasının yetersiz olduğuna Yürütme Kurulunca karar verilen stajyerin stajı Yürütme Kurulunun önerisi ile Baro Yönetim Kurulunca altı aya kadar uzatılabilir.

Uzatma kararına neden olan engelin kalkması halinde Yürütme Kurulunca sürenin sonu beklenmeksizin adaya Staj Bitim Belgesi verilmesi Yönetim Kuruluna önerilir.

Beşinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Staj Formları

Madde 18- Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan matbu stajyer formları, staj başlangıcında doldurulan diğer belgeler ile birlikte SEM'e teslim edilir. Formlardaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, stajyerin on gün içinde yazılı olarak değişikliği bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde eski bilgilere göre yapılan tebligat ve duyurular geçerli sayılır.

Çalışmaların Teslim Süresi

Madde 19 - Bu yönetmeliğin 4.maddesine göre yapılacak olan tez çalışmaları veya hazırlanacak dava dosyaları staj süresi bitiminden en az iki ay önce yürütme kuruluna teslim edilir. Bu süreye uyulmaması halinde staj gecikme süresi kadar uzatılır ve Staj Eğitimi Bitirme Belgesi verilmez.

Yemin Töreni

Madde 20 - Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken and içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören düzenlenir.

Baro Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 21- Baro Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerin staj konusunda verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda staj işlerinin gözetim ve denetimini yapar.

Yazışmalar ve Yönetim Kurulu Üyesinin Görevi

Madde 22- Staj Eğitim Merkezi'nin her türlü yazışması Baronun genel yazışma düzeni içinde yürütülür. Staj Bitim Belgesi, Staj Eğitimi Bitirme Belgesi ve Avukatlık Kanununun 26. Maddesi doğrultusunda düzenlenen Yetki Belgeleri ile bu iç yönetmeliğin 4. Maddesi doğrultusunda Avukatlara gönderilecek yazılar Baro Başkanı tarafından imzalanır. Baro Başkanı gerekli görürse SEM Yürütme Kurulunda görevli Yönetim Kurulu üyesini bu sayılanlar dışındaki belge ve yazıları Başkan adına imzalaması ve doğrudan SEM'e yapılacak başvuruların havalesi için yetkilendirebilir.

Yürütme Kurulunda görevli Yönetim Kurulu üyesi, SEM ile Baro yönetimi arasında eşgüdümü sağlamak ve SEM'de görevli personelin çalışmasını denetlemekle görevlidir.

Personel

Madde 23- Yürütme kurulunun önerisini göz önüne alarak yeterli sayıda personel staj işleriyle görevlendirilir. Staj işlerinde görevli personelin devamı, çalışma saatleri, görev dağılımı ve çalışma yöntemleri Yürütme Kurulunca belirlenir ve izlenir.

Staj Eğitim Merkezinde kullanılacak defter ve dosyalar ile gerekli formlar ve kayıtlar Yürütme Kurulunca hazırlanır ve usulüne uygun olarak görevli personel tarafından tutulur.

Yürürlük

Madde 24 - İzmir Barosu Bülteninin 2000 şubat sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren İzmir Barosu Avukatlık Stajı İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İzmir Barosu Genel Kurulu'nun 17.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilen bu Yönetmelik İzmir Barosu Bülteninde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Geçici Madde. 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan SEM Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin görevi Ocak 2004 ayında, üçte birinin görevi Ocak 2005 ayında ve kalan üçte birinin görevi Ocak 2006 ayında sona erer. Bu şekilde görevi sona ereceklerin belirlenmesinde öncelikle kişisel istekler göz önüne alınır ve gerekirse ad çekme yoluna başvurulur.

Geçici Madde 2. (İzmir Barosu Genel Kurulunun 18/10/2004 günlü toplantısında kabul edilen metin).

Bu iç yönetmeliğin beşinci ve onikinci maddesinde yapılan değişikliklerin hangi tarihten itibaren staja başlayacaklar için uygulanacağına yürütme kurulunun önerisi üzerine yönetim kurulu karar verir.

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza