İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Yönerge
Yönerge
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 1994 yılında Uluslararası İlişkiler Ve Ulusal Üstü Hukuk Komisyonu olarak çalışmalarına başlamıştır. Gönüllü hukukçulardan oluşan merkez 1995 yılı Kasım ayında İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile merkez yapılanmasına kavuşmuştur.
 

İzmir Barosu

İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Yönergesi

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: İzmir Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, "İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi'' 1995 kurulmuş olup, 2005 yılında ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenlenmiştir.

Amaç

İnsan Hakları Hukuku Açısından

Madde 2: Merkezin amacı, insan hakları alanında ulusal ve uluslararası  hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmaktır.

Hukuk Araştırmaları Açısından

Madde 3:Merkezin amacı, avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının arttırılması, bilimsel donanımın meslek pratiği içerisinde uygulanırlılığının fazlalaştırılması ve meslektaşların gelişen hukuk yapısıyla daha hızlı karşılaşmalarını sağlamak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Etkinlikler

Madde 4: Merkez, ikinci ve üçüncü maddelerde belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

a) Genel olarak hukuk alanına ve İnsan Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

b) Ulusal üstü planda hukuk ve insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

c) Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve  İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

d) Hukuk biliminin tüm alt dalları ve İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

e) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

f) Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

g) Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak,

h) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

II.BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

I- Koordinatör

Madde 5: İzmir Barosu  Yönetim Kurulu'nun kendi içinden belirlediği İnsan Hakları Merkezi ile sorumlu üye veya üyeler koordinatör olarak görevlendirilir.

 

Görev ve yetkileri

Madde 6: İnsan Hakları Merkezi ile İzmir Barosu Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

II- Merkezin Organları

Madde 7: İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin Organları şunlardır:

A) Koordinatör

B) Merkez Müdürü(Hukukçu), ( Merkez Hukukçuları, Büro Sorumlusu)

C) İzmir Barosu Yönetim Kurulu Kararları ile oluşturulacak Danışma Ve Yürütme Kurulları

 

A) Merkez Müdürü

Madde 8: Merkez Müdürü;  merkez bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan profesyonel hukukçudur.   Koordinatör ile birlikte eşgüdüm sağlar. Tüm merkez çalışmalarından Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Görev ve Yetkileri:

Madde  9:  Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

                                                               

 

a)      Merkezi, Baro Başkanlığı ve İlgili birimler nezdinde İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Koordinatör ile beraber  temsil etmek

 

b)      Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde baro başkanlığına karşı sorumlu olmak

 

c)      Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,

 

 

d)     Her yıl sonunda geçmiş yıllara ait Merkezi etkinlik raporu ile yeni yıla ait etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak ve Baro Başkanlığının onayına sunmak,

 

e)      Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması

 

f)       Merkez bünyesi içinde istihdam edilen personelin çalışma şekli konusunda Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olmak,

 

g)      Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak İzmir Barosu Yönetim Kurulunun vereceği diğer işlerin yürütülmesi.

 

 Merkez Hukukçuları

Madde  10: Dokümantasyon, araştırma faaliyetleri, pratik çalışmalar içerisinde yer almak, kendisine Yönetim Kurulu ve Merkez Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve gerekli hallerde temsil yetkisini kullanarak Merkez adına toplantılara ve oluşumlara katılma

İşleri yürütür.

 

Büro Sorumlusu:

Madde 11:  Merkez yazışmaları,evrak dosyalama ve arşivleme kırtasiye, organizasyon çalışmaları ve Merkez Müdürü ve Hukukçuları tarafından verilen işlerini yürütür.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Kararları ile oluşturulacak Danışma Ve Yürütme Kurulları:

Madde 12:Görev ve yetkileri kuruluş yönergelerinde belirlenir.

 

Merkezin Giderleri

Madde 13: Merkezin amacını ve bu yönetmelikte belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye elverişli her türlü gider.

Madde 14: Merkezin gelir ve giderleri İzmir Barosu bütçesinde ayrı birer hesapta tutulur.  Harcamalar üzerinde İzmir Barosu Denetleme Kurulunun her zaman inceleme yetkisi vardır.

Madde 15: Merkez tarafından önerilen etkinlik ve çalışmaların yapılması için harcanacak meblağ Merkez tarafından hesaplanıp, Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

IV.BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 16: Bu Yönetmelik İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 17: Bu yönetmelik hükümlerini İzmir Barosu Başkanlığı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza