İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Yayınlar
Yayınlar
İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi
 

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, Ekim 2004 tarihinden itibaren yayın çalışmalarına hız vermiştir. Ülkemizdeki hukuksal yapının çok hızlı bir biçimde değişime uğraması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni temel yasaların basımına öncelik verilmiştir. Öbür taraftan değişikliğe uğrayan veya ilk defa hukuk hayatımıza giren yasaların da İzmir Barosu Bülteni'nde yayınlanmasına özen gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Merkezimiz tarafından çevirisi yapılan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tam kararlarından güncel olanları da  İzmir Barosu Dergisi'nde yayınlanmaktadır. 

Ayrıca yayımlanan kitaplarımız için, hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta yararlanmaya sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu  (ISO)  tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemi olan ISBN (International Standart Book Number) alınmıştır. Böylece yayınlarımız ulusal ve uluslararası kitap listelerinde yer almaktadır.

Türk Ceza Kanunu:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, yasa tasarısı hazırlandıktan hemen sonra basıma hazır hale getirilmiş; ancak kanunun değişikliğe uğrama olasılığı bulunduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi kabulü ve T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanma tarihinin sonrasında baskıya girmiştir. Bu ara dönem içerisinde tasarı birtakım değişikliklere uğramış, bazı maddeler çıkartılmış, bazı maddelerde ise değişikliğe gidilmiştir. Kitapta, kanun metninin son hali basıldığı için tasarı metninde yer alan gerekçelere ve değişiklik gerekçelerine madde metninin altında beraber yer verilmiştir. Kitabın son kısmında Eski (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu) ve Yeni (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu) Ceza Kanunlarının karşılaştırma tablosu mevcuttur. Kitabın 1. basımı Aralık 2004 tarihinde yapılmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun

Ceza Muhakemesi Kanunu da Türk Ceza Kanunu'na benzer bir süreçten geçmiş ve tasarı metni değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda gerekçe metinleri de tasarı ve değişiklik gerekçelerinden oluşmuş şekilde düzenlenmiştir. Kitabın sonuna madde dizini eklenmiştir.

Ceza Kanunları Değişiklik Yasaları ve İlgili Yönetmelikler

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunların bazı hükümleri hakkında değişikliğe gidilmiş, kanun metinlerine yeni ifadeler eklenmiş veya çıkartılmış ve değişiklik kanunları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yeni Ceza Kanunlarına uyarlanmış yönetmeliklere ilişkin düzenlemeler yapılmış ve yönetmelikler de yürürlüğe girmiştir. Sistemin farklılaşması ve değişimi üzerine İzmir Barosu uygulamaları konusunda yapılan değişikliklerin yer aldığı yönerge metinleri de kitabın içerisine dahil edilmiştir. Kitap CMK Uygulama Servisi ile ortak çalışma ile çıkartılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Göre İnanç Anlatım ve Örgütlenme Özgürlükleri - Av. Güney DİNÇ 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), temel hak ve özgürlüklerin başlangıcı ve kurucu belgesi değildir. Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin insan hakları alanında sağladıkları kazanımlar Sözleşme ile uluslararası bir nitelik edinmiştir. Sözleşme'nin canlı ve devingen bir yenilenme süreci içerisinde gelişmesi ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin kararları ile gerçekleşmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin tanımı, içerikleri, zaman içersinde değişebilen ve kötüye kullanılmaları durumunda toplumsal korumanın gereği olarak alınacak önlemler, ulusal ve uluslararası hukukun başlıca uğraş alanları olmuştur. Bu çok geniş konu olabildiğince yalınlaştırılarak, ülkemiz açısından önem taşıyan somut örneklerle açıklanacaktır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Göre; Adil Yargılanma Hakkı - Av. Güney DİNÇ

"Yargılama adaleti" deyimi, genellikle, yargılayanları niteleyen bir kavram olarak kullanılmaktadır. Ülkenin hukuksal yapılanması ile birlikte yargı yerlerinin işleyişi, adil yargılanma koşullarını oluşturmaktadır. Yasalar adaletli, mahkemeler ve yargıçlar adil oldukları zaman, adaletin sağlanması için gereken temel koşullar yerine getirilmiş oluyor mu ?

Yargılamanın değişmeyen öznesi "insan"dır. Yargılama adaletinin ne oranda gerçekleştiğinin araştırılması için olaya yargılananlar açısından da bakılması gerekmektedir. Yargılama sürecinde, yasaların ve uygulamanın yargılananların etkinliğini öne çıkarması, adaletin gerçekleşme olasılığını da güçlendirmektedir. Günümüzde, "son söz sanığındır" ya da "davalınındır" demek çok fazla anlam taşımamaktadır.. Yargısal etkinliğin ilk atak ile birlikte başlatılması ve bütün yargılama boyunca sürdürülmesi gerekmektedir. Artık insanlar, adaletin özde sağlandığı varsayımı ile yetinmemekte, görüntüde de adaletin gerçekleştiğini görmek istemektedirler. Bu anlayış kısaca, "adil yargılanmayı isteme hakkı" sözcükleriyle özetlenebilmektedir.

"İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"ların Getirdiği Yenilikler

Av. Talih Uyar

4949 sayılı, 17.07.2003 tarihli; 5092 sayılı, 12.02.2004 tarihli; 5311 sayılı, 02.03.2005 tarihli ve 5358 sayılı, 31.05.2005 tarihli "İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'ların getirdiği  yenilikler Av. Talih Uyar'ın değerlendirmeleriyle sunulmaktadır.

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin başlangıç kısmında belirtildiği gibi; "Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirge'yi sürekli olarak  göz önünde bulundurarak  eğitim ve öğretim yoluyla  bu hak ve özgürlüklere  saygıyı geliştirme …" çabasına destek olmak için  yüzlerce kez basılan bu Bildirge'yi gençlerimizin 2005 yılı İnsan Hakları Haftası'nda insan hakları ve demokrasi kavramını resmettikleri  çalışmalarıyla bir kez de biz basalım istedik…

"Hukuk Yolunda Altmış Yıl" Av. M. İskender ÖZTURANLI

Çağdaş dünya hukuk yolu ile barışı sağlamaya çalışmaktadır. Dünyada birçok birlikler ve dernekler kurulmakta, hukuk yolundan barış elde edilmek istenmektedir. Uygar dünyanın özlemi, hukuku ve adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmektir.

Bu kitap, bu anlayışı benimseyen bir kişinin altmış yıllık etkinliklerinin bir bölümünü kapsamakta ve ülkemizin gerçeklerini gündeme getirmektedir. Hukuk yolunda savaş, barış yolunda savaş demektir. Unutmayalım ki, tarih boyunca hangi toplum barışa ulaşamamışsa, hukuk yolunda savaş veremediği için ulaşamamıştır.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi El Kitabı" Yazar: Donna Gomien

Çeviri: Av. Serkan Cengiz-Utku Kılınç

Hollanda'da Lahey Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Donna GOMIEN'in 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi El Kitabı'adlı eseri, İzmir Barosu üyelerinden Av. Serkan CENGİZ ve İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü Utku KILINÇ tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. İzmir Barosu Yayınları arasından çıkan kitapta;

  1. a.          Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan Mahkeme içtihatları;
  2. b.          Sözleşme hükümleri uyarınca bir bireysel başvuruyu ele alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından takip edilen usul;
  3. c.          Bir denetim organı olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne etkinlik kazandıran Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'nin rollerini bulabileceksiniz
 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza