İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Yönerge
Yönerge
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi toplantılarına meslektaşlarımzın katılımını bekliyoruz
 

Bu yönerge ile " İzmir Barosu bünyesinde kurulan İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu" nun kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Komisyonun Kuruluşu,Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş ve İşleyiş

Madde 1:İzmir Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, " İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu" sorumlu yönetim kurulu üyesinin başkanlığında, yürütme kurulu, katılımcı üyeler ile doğal üyelerden oluşur. İzmir Barosu'na bağlı tüm avukatlar ve avukat stajyerleri, komisyonun doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

Amaçlar        

Madde 2:Komisyonun amacı; çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmaktır.

Madde 3: Komisyonun amacı; çocuk hakları ile ilgili olarak avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının geliştirilmesi, meslek pratiği içinde uygulanırlığının sağlanması, bu alanda gelişen hukuk yapısının takibini sağlamak için, uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

Etkinlikler

Madde 4: Genel olarak hukuk alanına ve çocuk hakları hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

Madde 5: Uluslararası planda hukuk ve çocuk hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak

Madde 6:  Hukuk biliminin çocuk hakları ve alt dallarının  konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak

Madde 7: Çocuk hakları konusunda arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak

Madde 8:Alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık yapmak

Madde 9:   Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak

Madde 10:Tutukevleri, Çocuk Yuvaları, SHÇEK ve çocukla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, ziyaretler yapmak ve bu ziyaretlerin düzenliliğini sağlayarak geliştirmek

Madde 11:Çocuk Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi kurmak ve işlerliğini sağlamak

Komisyonun Yapılanması

Yürütme Kurulu

Madde 12:Komisyon Yürütme Kurulu; sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, Koordinatör,Yazman, Sekreter ve Sekreter Yardımcılarından oluşur

Madde 13 :Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi; Çocuk Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, komisyonu münferiden her alanda temsile yetkili olup, komisyon çalışmalarına başkanlık eder. Gerekli gördüğünde toplantıların, koordinatör başkanlığında yapılmasını isteyebilir. Komisyonun tüm çalışmalarını her aşamada denetleyebilir. Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Görevlendirmeler yapar ve gereği gibi yapılıp yapılmadığını izler ve denetler.

Madde 14:Koordinatör;

Koordinatör, komisyon çalışmalarına etkin olarak katılan çalışma grubu üyeleri arasından sorumlu yönetim kurulu üyesinin önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından seçilir.Koordinatörün görevinin süresi, Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Baro Yönetim Kurulu'nca gerekli görüldüğünde koordinatör değiştirilebilir.

Görevleri;

A )Sorumlu yönetim kurulu üyesi ile işbirliği halinde çalışmak,

B )Baro Yönetim Kurulu'nun komisyona ilişkin kararları ve çalışma ilkeleri ile yapılacak etkinlikler ve yapılacak işler konusunda komisyona bilgi vermek

C )Komisyon tarafından yapılan çalışmaları üç ayda bir rapoa hazırlayıp yönetim kurulu üyesi vasıtasıyla Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

D)Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin katılmadığı toplantılara başkanlık etmek, görevlendirme üzerine bu yönerge çerçevesinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere İzmir Baro'sunu temsilen katılmak,

E )Toplantı gündemini, süresini, konuların önceliklerini dikkate alarak veya atiye bırakılacak maddelerle gündeme son şeklini vermek üzere Yürütme Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlayıp sorumlu Yönetim Kurulu üyesine sunmak,

F )Yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutmak, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalamak.

Madde 15:Sekreter ve Sekreter Yardımcısı;

Sekreter ve sekreter yardımcısı, ilgili komisyon çalışmalarına etkin olarak katılan çalışma grubu üyeleri arasından ,sorumlu yönetim kurulu üyesi ile koordinatör tarafından seçilir.Gerekli görüldüğünde Sekreter ve Sekreter Yardımcısı görevindeki kişiler aynı yöntemle değiştirilebilir.Sekreterin bulunmadığı hallerde onun görevini Yazman yapar.

A )Sekreter, güncel ve öncelikli konuları, görüşülmek üzere gündem haline getirerek koordinatöre sunar, yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalar.

B)Dökümantasyon ve diğer çalışmaları yapmak üzere üyeler arasından görevlendirme yapılmasını Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinden talep eder.Görevlendirme yapılan üyelerin hazırladıkları raporları takip eder, arşiv çalışmalarını yapar.

C )Sekreter yardımcıları alt komisyon başlıklarını yürütür.

Madde 16:Üyeler;

Komisyon Üyeleri, çalışmlara etkin bir biçimde ve düzenli olarak katılan,"Katılımcı Üyeler" ve İzmir Barosuna kayıtlı olup, çalışmalara her zaman katılma hakkı olan "Doğal Üyeler" olarak ikiye ayrılırlar.

A )Katılımcı üyeler; İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlardan ve avukat stajyerlerinden, komisyon toplantılarında düzenli olarak katılan üyelerdir.Komisyonun iki toplantısına mazereti olmaksızın katılmayan üyeler, katılımcı üye sıfatını yitirirler.

B )Doğal Üyeler; İzmir Barosu'na kayıtlı , komisyon çalışmalarına katılmak isteyen avukatlardan ve avukat stajyerlerinden oluşur.Doğal üyelerin, komisyonun toplantılarına katılma zorunlulukları yoktur.Ancak Doğal Üyelerin, komisyonun istedikleri toplantılarına düzenli veya düzensiz olarak katılabilir, gündem konuları üzerindeki düşüncelerini ve önerilerini sunabilirler.Şu kadar ki; toplantı gündemine alınmasını istedikleri bir konuyu gündem hazırlanmadan önce Komisyon Koordinatörüne öneri olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Komisyonun Çalışma Biçimi

Madde 17:Toplantılar;

Komisyon, sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih ve yerde toplanır.Toplantı gününün değiştirilmesi hallerinde sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Komisyon Koordinatörü vasıtası ile Yürütme Kuruluna ve Üyelere hemen bildirir.

Toplantılar Komisyonun en az 5 üyesinin katılımıyla yapılır.Toplantı tutanakları, katılanların listesini yapılarak Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır

Madde 18:Bu Yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer

Madde 19: Bu yönergenin hükümlerini İzmir Barosu Başkanlığı yürütür.

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza