İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Yönerge
Yönerge
İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi 365 gün 24 saat Türkiye'nin neresinde olursa olsun mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bir saldırıda derhal meslektaşımızın yanında yer almakta ve hukuka aykırı durum ortadan kalkana kadar takip etmektedir.
 

İZMİR BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bu Yönerge,İzmir Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş amacı, hukuki dayanağı, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

AMAÇ

MADDE 1 -Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2 - Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-5-21 ve son fıkra hükümlerinden, sair ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

KAPSAM

MADDE 3- Merkezin Görev ve Yetkileri ;

a) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşmasına ve korunmasına, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

c)Avukatın ; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı,her türlü baskı,engelleme,taciz veya haksız bir müdahale vs.ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek,yayınlamak,

d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

e)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

f) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

g) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

h) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

ı) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

i)Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

j)Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.

k)Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

l)Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YAPILANMA

MADDE 4-Merkezin yapılanması;

a) Avukat Hakları Merkezi, sorumlu yönetim kurulu üyesinin başkanlığında,avukat ve stajyer avukatlardan oluşan üyeler ile baro tarafından görevlendirilecek en az bir (1) hukukçu personelden oluşur.

b)İzmir Barosuna kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar, merkezin doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler.Komisyonda üye sınırlaması yoktur.

c)Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

İŞLEYİŞ

MADDE 5-Toplanma ve karar alma usulü;

a)Avukat Hakları Merkezi, komisyon olarak toplanır. Toplantıların gün, yer ve saati sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından belirlenir veya en az 5 üyenin talebi üzerine 15 gün içinde toplanır.

b)Merkezin hukukçu personeli, aynı zamanda komisyonun sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanaklarını arşivler, komisyonda alınan kararların yürütümünü takip eder.

c)Kararlar prensip olarak konsensüs gözetilerek alınmakla birlikte, konsensüs sağlanamadığında, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde sorumlu yönetim kurulu üyesinin oyu 2 oy sayılır.

MADDE 6- Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi;

a) Merkez hukukçu personeli, merkeze yapılan başvurulara ilişkin esas numarası verip, dosya oluşturur. Yapılacakların belirlenmesi için, başvurunun niteliğine göre; ilgili komisyon üyeleri, sorumlu yönetim kurulu üyesi'ne bilgi verir veya gerektiği hallerde yapılacak işlemi belirlemek üzere ,İzmir Barosu Yönetim Kuruluna gönderir.

b)Alınan kararlar doğrultusunda işlem yapar. Tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklar.

c)Merkez tarafından yapılan çalışmaları üç ayda bir rapor halinde hazırlayıp yönetim kurulu üyesi aracılığı ile baro yönetim kuruluna sunar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AVUKAT DAYANIŞMA GRUBU

MADDE 7-Dayanışma grubunun oluşumu ve görevleri;

a)Avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs.halinde avukata hukuki ve fiili destek sağlamak amacıyla merkez bünyesinde Avukat Dayanışma Grubu oluşturulur.

b)Avukat Dayanışma Grubu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun md. 76 ve md.95/son fıkrası uyarınca, baro yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

c)Avukat Dayanışma Grubunun işleyişine ilişkin düzenlemeler bu yönerge ve baro yönetim kurulu ile merkez tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılır.

d)Görevlendirilen avukatlar ,görev tarihlerini müteakip 1 hafta içinde, konu ile ilgili olarak yapılan işlemler hakkında merkeze yazılı olarak rapor verirler.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE 8- İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 18/11/2008 tarih ve 5/21 sayı ile kabul edilen Avukat Hakları Merkezi Yönergesinin yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Bu yönerge, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 01/03/2011 Tarih ve 10/38 Sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İzmir Barosu Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza