İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
22 Ekim 2014 - 00:00:00
Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
 

DUYURU NO:2014/86

 

21/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in2. maddesinde yer alan "c) En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.", 3. maddesinde yer alan"ve en üst dereceli kolluk amirine"ve"Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir."hükümlerinin iptali ve iptali talep edilen düzenlemeler ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemli Danıştay 10. Dairesinin E.2013/8108 sayılı dosyasında Birliğimiz tarafından dava açılmış olup, Daire 27.12.2013 tarihinde"davalı idarelerin savunmaları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına"karar vermiştir.(Ek-1 Danıştay 10. Dairesinin 27.12.2013 gün E.2013/8108 sayılı kararı, Ek-2 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 15.01.2014 gün YD İtiraz No: 2014/10 sayılı kararı)

 

Danıştay 10. Dairesi, davalı idareler Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın savunmalarını bildirmelerinden sonra yürütmenin durdurulması istemimizi yeniden değerlendirmiş ve 25.02.2014 tarih ve E.2013/8108 sayılı kararı ile iptalini talep ettiğimiz yönetmelik maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına bir kez daha karar vermiştir. Sözü edilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin davalı Bakanlıkların itirazları Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 21.05.2014 gün YD İtiraz No: 2014/266 sayılı kararıyla reddedilmiştir.(Ek-3 Danıştay 10. Dairesinin 25.02.2014 gün E.2013/8108 sayılı kararı, Ek-4 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 21.05.2014 gün YD İtiraz No: 2014/266 sayılı kararı)

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki için lütfen tıklayınız >>>

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza