İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu
16 Mayıs 2013 - 00:00:00
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.04.2013 günlü 95009196/XII-1136-1238 sayılı Avukatlık Staj Süresi konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
 
Ankara 07.05.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/27
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.04.2013 günlü 95009196/XII-1136-1238 sayılı Avukatlık Staj Süresi konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.
Söz konusu yazıda özetle; önceki uygulamalar gereği ve SGK Yönetim Kurulunun 28/9/1983 gün ve 55186 sayılı kararı gereğince mahkemeler nezdindeki staj sürelerini tamamlayıp avukat nezdinde yapılması gereken stajını tamamlamadan hakimliğe (hakim adaylığına) geçenlerin yalnız mahkemeler nezdinde geçen staj süreleri borçlandırıldığı,
Daha sonra ise, avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına geçirilenlerin mahkemeler nezdinde yaptıkları staj sürelerinin hangi tarihler arasında hakim adaylığından geçmiş sayılacağı ile ilgili olarak Adalet Bakanlığının 27/7/1998 sayılı yazısı üzerine, avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına geçirilenlerin mahkemeler nezdinde yaptıkları staj süreleri 29/9/1987 tarihine kadar hakim adaylığında, bu tarihten itibaren ise meslekte geçmiş sayıldığından, 29/9/1987 tarihine kadar mahkemeler nezdinde yapılan staj sürelerinin borçlandırıldığı, 29/9/1987 tarihinden sonra ise staj sürelerini tamamlamamış olacaklarından hiçbir şekilde borçlandırma yapılmadığı,
Ancak, konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3 üncü, maddesi ile "İstisnalar" başlıklı 4 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle 5434 sayılı Kanunun mülga ek 31 inci maddesi ve gerekse 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümlerine göre açıkta iken avukatlık stajını yapan ve stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı alan sigortalıların Kurumlarına başvurmaları halinde avukatlık staj sürelerinin borçlandırılmaya devam edileceği,
Avukatlık  stajını tamamlamadan;
-    1136 sayılı Avukatlık Kanunun 4 üncü maddesinin değiştirildiği 10/5/2001 tarihine kadar Adlî ve Askeri Hâkimlik ve Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanın sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl,
-    10/5/2001 tarihinden sonra ise adli, idari ve askeri yargıda hakimlik ve savcılıklarda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl, süre ile hizmeti bulunanların gerek görülmesi halinde ilgili barolarla yapılacak yazışma sonucunda avukatlık yapma hakkına sahip oldukları tespit edildikten sonra avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma şartları aranmadan avukatlık stajında geçen sürelerin  borçlandırılacağı,
Ayrıca, yukarıda belirtilenlerden daha önce avukatlık staj sürelerini borçlanma talepleri o tarihteki uygulama doğrultusunda reddedilmiş olanlardan yeniden talepte bulunanların borçlanma işlemleri, ilk dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki borçlanmaya esas alınan unsurlar üzerinden yeni başvuru dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihte yürürlükte olan mali hükümler esas alınmak suretiyle yapılacağı,
Buna göre, avukatlık stajını tamamlamadan ayrılanlar ile daha önce avukatlık stajını tamamlamadığı için borçlanma talepleri reddedilenlerin yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda 5434 sayılı Kanunun mülga ek 31 inci maddesi veya 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükümlerine göre avukatlık staj sürelerini borçlanmayı talep etmeleri halinde bu sürelerini borçlanabilecekleri bildirilmiştir.    
Durumu bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla
  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR

Eki için lütfen tıklayınız >>>

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza