İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
Yönerge
Yönerge
İzmir Barosu İnternet ve Bilişim Komisyonu, bilişim ve internetin hem teknik hem hukuki boyutu ile ilgili çalışmaktadır
 

İZMİR BAROSU İNTERNET VE BİLİŞİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

A. GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş:

Madde 1 - İzmir Barosu. Başkanlığına. bağlı ve bu yönergeyle düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere "İzmir Barosu İnternet ve Bilişim Komisyonu" kurulmuştur.

Amaç:

Madde 2 - Bu yönerge İzmir Barosunu İnternet ve Bilişim teknolojilerinden yararlandırmak için; İnternet ve Bilişim Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri ile bu komisyonun çalışma konusuna giren konularda diğer Baro birimlerinin görev ve sorumluluklarını düzenler.

Kapsam :

Madde 3- Bu yönerge, İzmir Barosunun otomasyonunun kuruluş ve işletilmesini, web sitesi geliştirme ve güncellenmesini, Baro birimlerinin İnternet ve Bilişim, Komisyonunun görev alanına giren konulardaki görev ve sorumluluklarını, Adliyede Avukatların iş yaşantısını kolaylaştıracak otomasyon sisteminin kurulması, baro birimindeki bilgisayarların düzenlenmesi ve geliştirilesi, İnternet ve Bilişim Komisyonunun görev ve yetkileri ile kuruluş ve çalışma usullerini kapsar.

B. Özel Hükümler

Tanımlar :

Madde 4- Web Sitesi; İnternet ortamında Baronun tanıtımı, bilgilendirme, haberleşme işlevini gören, bazı interaktif uygulamalar yüklenen sayfalar bütününü, Webmaster; Web Sitesinin kurulum ve güncellemesini yapan kişi veya kişileri,

Bilişim; bilgisayar teknolojisini,

Otomasyon; İzmir Barosu Merkezi-Alsancak. Baro Kütüphanesi, Staj Eğitim Merkezi, CMUK, Adliyelerdeki Baro Birimi ve Baro Odaları, ve bundan sonra kurulacak Baroya bağlı birimlerdeki bilgisayar, yazılım ve donanımı, birimler arasındaki ağ kurulumunu ve kullanımını,

Yazılım; her türlü bilgisayar programını,

Donanım; bilgisayarla kullanılan her türlü araç ve gereci belirtir.

Kuruluş:

Madde 5- İnternet ve Bilişim Komisyonu, İzmir Barosuna (üye) avukat ve stajyer avukatlar arasından en az 5 gönüllü üye ve görevli Yönetim Kurulu Üyesinin bir araya gelmesi ve isteği ile Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

Görev ve Yetkiler

Madde 6- İzmir Barosunun otomasyonunun geliştirilmesi ve işletilmesi için danışmanlık ve gözetmenlik yapmak, gerektiğinde eksiklikleri tespit ederek Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, bu konuda yapılacak sözleşmelerde danışmanlık yapmak, tekliflere ön değerlendirme raporu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, 

e-imza ile ilgili çalışmaları, hazırlıkları yapmak, ayrıca takip ve denetimini yapmak.

İzmir Barosunun web sitesinin geliştirilmesi ve güncellemesini sağlamak, bu konuda danışmanlık yapmak, projeler hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

Bilişim Hukuku konusunda İzmir Barosunun tüm girişim ve katılımlarında danışmanlık yapmak, başka kuruluşlarca düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararıyla temsilci ya da katılımcı göndermek,

İzmir Barosuna bağlı avukat, stajyer avukat ve Baro elemanlarının internet ve bilgisayar kullanımı için eğitim projeleri hazırlamak, danışmanlık yapmak, Uyap konusunda çalışmalar yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek.

Web sitesine reklam alımı konusunda danışmanlık ve gözetmenlik yapmak, reklam şekil ve fiyatlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,

İzmir Barosu Komisyonlarının görevleri ile ilgili olarak;

Komisyonlarla koordinasyonu sağlamak,

Komisyonlardan gelecek; Toplantı gündem ve tutanaklarını, yayınlamak istedikleri bilgi, belge, fotoğraf ve duyurulan İnternet ve Bilişim Komisyonuna ileterek komisyona ait web sayfasının geliştirmelerini sağlamak,

Kuracakları birimlerle ilgili olarak İnternet ve Bilişim Komisyonundan danışmanlık ve gözetmenlik istemelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulundan yetki istemek.

İnternet ve Bilişim Komisyonunun Görev Alanına Giren Konularla İlgili Diğer Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları;

Madde 7- Baro Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilecek bir personel tarafından İzmir Barosunun aylık çalışma programı, Baro personeli tarafından kaleme alınan ve kayda geçirilen tüm basın açıklamaları, aylık CMUK koordinatör ve müdafii listelerinin webmasterlara gönderilmesi,

Staj Eğitim Merkezi personeli tarafından ders ve eğitmen program ve listelerinin webmasterlara gönderilmesi, 

Yönetim Kurulu üyelerinin, koordinatörleri oldukları Komisyonların web sayfasında yayınlanması gerekli dokümanlarını webmasterlara göndermelerini sağlamaları

Çalışma Yöntemi

Madde 8- Toplantılar

Toplantı gün ve sıklığı üyelerce belirlenir.

Toplantı Usulü

Toplantılar, üyelerin belirleyecekleri yerde ve en az 3 üyenin katılımıyla yapılır. Üyelerce Baro web sitesi bünyesinde açılacak sohbet odası, forum vb. ortamlarda toplantı yapılmasına karar verilebilir.

Teknik Kurul

Komisyon; uzmanlık ya da araştırma gereken hususlarda en az 2 üyenin katılımıyla Teknik Kurul oluşturulmasına karar verebilir.

Yürütme

Madde 9- Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden İzmir Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

Yürürlük

Madde 10- Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 24.02.2009 gün ve18 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza